skip to main content

Sorgu Gönderildi

Teşekkürler!

 

Devam Edin
Rezervasyon Yapın
Otel Seçiniz
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 • CVK Park Prestige Suites Istanbul
 • CVK Taksim Hotel Istanbul
Giriş
Çıkış
Oda 1
Rezervasyonlar Değiştirilsin/İptal Edilsin mi?
Otel Seçiniz
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 • CVK Park Prestige Suites Istanbul
 • CVK Taksim Hotel Istanbul
Otel Seçiniz
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
Giriş
Çıkış
Select Layout
Yer ayırtmak mı istiyorsunuz? Lütfen yukarıdaki bilgileri doldurun, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Gizlilik Kalkanı Bildirimi

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi

CVK Mineral Madencilik Nakl. İnş. Taah. ve San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, siz müşterilerimiz ile kurduğumuz ilişkilerimiz esnasında elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile sair bağlı ikincil mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilan edilen ilke kararları ve ilgili tüm mer’i mevzuat çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve tam bir gizlilikle muhafazasını sağlamak üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız.
Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve tüm bu işlemleri yapmamızın hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi kapsamında aşağıda bilginize sunuyoruz.
 

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

Şirketimizin iş ve faaliyetleri kapsamında, müşterilerimize ait işlediğimiz kişisel veriler genellikle şunlardır:

 • Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile nüfus cüzdanı, pasaport ve benzeri kimlik belgesi üzerinde yer alan yaş, fotoğraf gibi kimlik verileri,
 • Sözleşme ve doldurulan formlar gibi çeşitli belgeler üzerinde yer alan imza, kimlik, iletişim ve hukuki işlem verileri,
 • Adres, ikametgâh adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, cep telefonu numarası gibi iletişim verileri,
 • Adres, ikametgâh adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, cep telefonu numarası gibi iletişim verileri,
 • Hizmetlerimiz hakkında tercih, beğeni, yorumlarınız gibi işlem verileri (örn: sigara içme bilgisi gibi),
 • İşletme giriş – çıkış kayıtları gibi fiziksel mekân güvenliği verilerini (araç plaka bilgileriniz, güvenlik kamera kaydındaki ses ve görüntüleriniz),
 • Son 14 (ondört) gün içinde yurtdışında bulunup bulunmadığınız bilgisi (sağlık bilgisi),
 • Son 14 (ondört) gün içinde Covid19 teşhisi konmuş bir kişi ile temas edip etmediğiniz, Covid19 tespit edilmiş bir kişinin bulunduğu hastaneye gidip gitmediğiniz ve yüksek ateş, nefes darlığı, sık öksürük yaşayıp yaşamadığınız gibi sağlık bilgisi dahil bilgiler (sağlık bilgisi),
 • IP Adresi, internet sitesi giriş, çıkış ve gezinme bilgisi,
 • Ateş ölçüm sonucunuz (sağlık bilgisi).

 

Genel bir kural olarak, Şirket kişisel verileri doğrudan sizden toplamaktadır. Sizin hakkınızda toplanan kişisel verilerin üçüncü bir kişi tarafından iletildiği ve/veya saklandığı çoğu durumda ise bu bilgiler, üçüncü kişilerden alınmadan önce izninizin olduğundan emin olarak hareket edilir.

İlgili yasalar veya mevzuat gereklilikleri tarafından izin verildiği ya da gerekli olduğu hallerde, sizin hakkınızda bilginiz veya rızanız olmadan bilgi toplayabiliriz.

Neden Kişisel Veri Topluyoruz? Kişisel Verilerinizi Paylaşıyor muyuz?

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz özellikle sizlerle hizmet ilişkimizi kurmak, yönetmek veya sona erdirmek de dahil olmak üzere hizmet sunumu amaçlı olarak kullanılmakta ve paylaşılmaktadır.
Kişisel verileriniz özellikle;

 • Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler ile yasal/idari yükümlülüklerin yerine getirebilmesi,
 • Otelimizin, müşterilerimizin sağlık ve güvenliğinin sağlanması,
 • Müşterilerimize karşı olan yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, sözleşmelerin ifası,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasıve bu kapsamında doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Müşteri şikayetlerini takip edilebilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Transfer süreçlerinin planlaması ve yönetimi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırılabilmeniz için gerekli iş ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bina ve tesis yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Veri sahibinin kendisinin, otel içindeki diğer misafirlerin ve personelin sağlığının korunması amacıyla, gerekli hallerde oda değişikliği (izolasyon odasına alma) işlemini gerçekleştirebilmek için,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 • Teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
 • Kurum operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlaması, alt yapısının oluşturulması ve yönetimi,
 • Kamu güvenliğine ve kamu sağlığına ilişkin hususlarda kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

 

Ve tüm bu süreçlerin denetimi ve icrası amaçlarıyla toplanmakta, saklanmakta ve kullanılmaktadır. Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi kaydeder, saklar, mevzuattan doğan yükümlülüklerini ifa edebilmek için günceller, mevzuattaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla veya hizmet ilişkisinin kurulması ve devamı boyunca gerekli oldukça veya Şirkete yasalarla emredilmiş olan yükümlülükleri yerine getirilebilmek için veya müşterilerin yararına bir hak tesis edileceği zamanlarda işleriz. Bununla birlikte sadece işbu Aydınlatma Bildiriminde yer verilen işlenme amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde, resmi ve idari kurumlar ile denetimler kapsamında denetim firmalarına, size karşı üstlendiğimiz yasal ve sözleşmesel edim ve taahhütlerin ifası gerektirdikçe e-fatura, e-arşiv, depolama, bilgi teknolojileri ve bilişim sistemleri hizmetlerinin temini amaçlarıyla ilgili hizmet sunucuları, aracıları ve tedarikçilerine, gereken hallerde mali, hukuk, gümrük ve diğer mesleki danışmanlarımıza, ulaşım, konaklama, yurtiçi ve yurtdışı organizasyon firmaları ile acente ve ajanslara aktarabiliriz. Bu kapsamda üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki tüm önlemler ile aktarım yapılan kişilerden de gerekli gizlilik taahhüdü ve güvence alınacaktır.

Yasal yükümlülükler kapsamında ve gereği olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Siz Değerli Müşterilerimizden ve Ziyaretçilerimizden topladığımız özel nitelikli kişisel verilerinizi, aşağıda yer verdiğimiz amaçlarla sınırlı olarak topluyor ve saklıyoruz:

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Ziyaretleriniz ve konaklamalarınız sırasında sizin, çalışanlarımızın ve işyerinde bulunan diğer üçüncü kişilerin sağlığının temin edilmesi,,
 • Sizlerin ve işletmelerimizin fiziksel güvenliğinin ve çevrimiçi işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin gerekli mevzuata uygun yürütülmesi ve ürün güvenliği ve sağlığa uygunluğunun temini amaçlarıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmedikçe Şirketin meşru menfaatlerinin temini ve korunması için işlenmektedir.
Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Müşterilerimize ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümlerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan; “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, toplantı odaları ve etkinlik alanları, yemek alanları, kafeterya, giriş bekleme alanı, otopark, asansörler ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmakta suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

Çevrimiçi Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler ise, Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin hakları uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Gerek yukarıda sayılan haklarınız için gerekse Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kanun kapsamındaki tüm sorularınız için göndereceğiniz taleplerinizi:

 • Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, CVK Park Hotel Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No.8 Beyoğlu İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle cvkmineral@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@cvkhotelsandresorts.com adresimize e-posta ile göndererek ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 • Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Aydınlatma Bildiriminin işleyişini ve uyumluluğunu denetleme görevi CVK Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na aittir.

Referans Belgeler

Gerek duyduğunuz hallerde, Şirket içi erişiminize sunmuş olduğumuz aşağıdaki belgeleri de inceleyebilirsiniz:

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız,
 • Müşteri İlişkileri ve Ziyaret Politikaları hakkında hazırlanmış Şirket Hizmet Standardı belgeleri.

Veri Sorumlusu
CVK Mineral Madencilik Nakl. İnş. Taah. ve San. Tic. A.Ş.

 
Mersis No             : 0216047721400015
Adres                    : CVK Park Hotel Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No.8 Beyoğlu Istanbul
Phone                   : (+90) 212 377 88 88
Kep Adres            : cvkmineral@hs01.kep.tr
E-mail                   : kvkk@cvkhotelsandresorts.com