skip to main content

חקירה נשלחה

תודה לך

Continue Browsing
בצע הזמנה
בחר מלון
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 • CVK Park Prestige Suites Istanbul
 • CVK Taksim Hotel Istanbul
קבלה
לבדוק
חֶדֶר 1
שנה/בטל הזמנות?
בחר מלון
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
 • CVK Park Prestige Suites Istanbul
 • CVK Taksim Hotel Istanbul
בחר מלון
 • CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
קבלה
לבדוק
בחר פריסה
מחפשים להזמין מקום? אנא מלא את הפרטים למעלה ואנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.

הגנה על נתונים אישיים

מדיניות הפרטיות

הַקדָמָה

הגנת מידע אישי היא נושא חשוב מאוד עבור מלון CVK Park Bosphorus. אנו מחויבים לאחסן בשקידה נתונים הנוגעים לכל מי ששולח את הנתונים האישיים שלו על ידי יצירת קשר איתנו בכל אמצעי. נקטנו בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח את האבטחה של נתונים כאלה. אתה רשאי לבצע כל עסקה עם CVK Park Bosphorus Hotel מתוך שקט נפשי ביחס לאבטחת הנתונים האישיים שלך. אנו מחויבים לכבד את זכויותיך בכל הנוגע לנתונים שלך המובטחים על ידי החוקה או החוקים של הרפובליקה של טורקיה. אנו חולקים איתך להלן את מדיניות הפרטיות המיושמת בחברה שלנו.

אנא היה סמוך ובטוח שנציג את גילוי הנאותות שלנו להצעות השיפור שלך, ליישומים כמו גם לתלונות פוטנציאליות. אתה יכול לפנות אלינו אם יש לך ספקות בנוגע לנתונים האישיים שלך. אנו ננקוט את אותה זהירות ושקידה בהגנה על הנתונים האישיים שלך בדיוק כפי שאנו נוקטים בכל השירותים שלנו.

בכבוד רב,
CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
CVK Mineral Madencilik Nakl.İnş.Taah ve San.Tic. כפי ש

1. מטרה

במלון CVK Park Bosphorus (להלן, "CVK") שמרנו תמיד בסוד, ומעולם לא שיתפנו עם צדדים שלישיים למטרות שאינן מיועדות, את הנתונים האישיים שנאספו על ידינו בהתאם לרגישות שטבע העסק שלנו דורש. הגנה על נתונים אישיים היא המדיניות הבסיסית של החברה שלנו. כמו כן, ייחסנו חשיבות רבה לפרטיות הנתונים האישיים ואימצנו זאת כעיקרון עסקי עוד לפני חקיקת החוקים והתקנות הרלוונטיים. בתור CVK, אנו מתחייבים לכבד את כל האחריות המוטלת עלינו על ידי חוק הגנת מידע אישי.

2. היקף ותיקון

מדיניות זו שנקבעה על ידי החברה שלנו ערוכה בהתאם לחוק הגנת מידע אישי מס' 6698 ("PDPL"). מהיום נכנס לתוקף חוק, יחד עם כל ההוראות.

הנתונים שנאספו ממך, בהסכמתך או בהתאם לחוק, ישמשו על מנת לשפר את איכות השירותים שלנו שאנו מספקים לך וכן לשפר את מדיניות האיכות שלנו. וחלק מהנתונים שברשותנו נתונים לאנונימיזציה של נתונים. נתונים כאלה משמשים למטרות סטטיסטיות ואינם כפופים ליישום החוק והמדיניות שלנו.

מדיניות הפרטיות של CVK שמה לה למטרה להגן ומכילה תקנות הקשורות לנתונים שנאספים אוטומטית של לקוחותינו, לקוחות פוטנציאליים ועובדים שלנו, כמו גם לקוחות ועובדים של שותפי הפתרונות שלנו או אנשים אחרים.

החברה שלנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות שלנו ואת הרגולציה/הנחיה שלנו בתנאי שהדבר תואם את החוק ומספק רמות גבוהות יותר של הגנה על הנתונים האישיים.

3. עקרונות בסיסיים הנוגעים לעיבוד נתונים אישיים

1. חוקיות והגינות: CVK מטיל ספק במקור הנתונים שנאסף על ידי עצמו או שהתקבל מחברות אחרות ומייחס חשיבות לאיסוף נתונים כאמור על פי כללי החוקיות וההגינות.

2. דיוק ובמידת הצורך עדכניות: CVK מייחסת חשיבות לדיוק ונכונות כל הנתונים השמורים באופן פנימי וכן עדכון כל שינוי בנתונים האישיים אשר מודיעים לנו.

3. עיבוד למטרות ספציפיות, מפורשות ולגיטימיות: CVK מעבדת נתונים כמוגבלים למטרות שלשמן נלקחת הסכמתם של אנשים רלוונטיים במהלך מתן השירות. CVK לא תעבד או תשתמש או תאפשר שימוש בנתונים שאינם מטרות העסק הנדון.

4. רלוונטיות, מוגבלת למטרות שלשמן הם מעובדים:   CVK משתמשת בנתונים רק למטרות שלשמן הם מעובדים ובמידה הנדרשת על ידי השירות.

5. אחסון למשך הזמן שנקבע על ידי החקיקה החלה או המטרה שלשמה הם מעובדים: CVK מאחסנת באופן פנימי נתונים חוזיים לתקופות מחלוקת כאמור על פי החוק והדרישות של דיני המסחר והמיסוי. בהתאם לכך, הוא מוחק או הופך את הנתונים לאנונימיים כאשר מטרות כאלה מפסיקות להתקיים. הוא מוחק או משמיד נתונים כאלה בהתאם להנחיית מחיקת נתונים אישיים.

חשוב לציין שהעקרונות לעיל חלים על הנתונים שנאספים או מעובדים על ידי CVK על בסיס הסכמה או על בסיס משפטי.

4. זכויות של נתונים אישיים נשואים לפי סעיף 11 לחוק הגנת מידע אישי

על פי אמנות. 11 של PDPL, יש לך זכויות הבאות. טופס בקשה מוכן גם על ידי CVK ומוצג לך באתר לצורך העניין שלך להקל על מימוש זכויות כאלה.

על ידי פנייה לאיש הקשר שלנו שפורסם על ידי CVK באתר האינטרנט שלנו, לאנשים שהנתונים האישיים שלהם מעובדים יש זכויות;

 1. לקבל מידע אם הנתונים האישיים שלהם מעובדים או לא,
 2. אם הנתונים האישיים שלהם מעובדים, בקש מידע רלוונטי,
 3. לקבל מידע על מטרת העיבוד של הנתונים האישיים שלהם, בין אם הם משמשים בהתאם למטרה המיועדת,
 4. לקבל מידע על צדדים שלישיים, זרים או מקומיים, שאליהם מועברים הנתונים האישיים שלהם,
 5. אם הנתונים האישיים שלהם מעובדים באופן חלקי או לא מדויק, אז שלח בקשה לתיקון שלהם וכן לקבל מידע על פעולות בהקשר זה ועל הצדדים השלישיים שאליהם מועברים הנתונים האישיים שלהם,
 6. לבקש למחוק את הנתונים שלהם, שכבר מעובדים, כאשר הסיבות המחייבות עיבוד כזה חדלות להתקיים וליידע צדדים שלישיים שאליהם מועברים נתוניהם האישיים על הפעולות שננקטו בהקשר זה בהתאם להוראות חוק מס' 7 וחוקים אחרים,
 7. להתנגד להתרחשות של תוצאות כלשהן הנוגדות את האינטרסים שלהם לאחר ניתוח הנתונים שלהם באמצעות מערכות אוטומטיות בלעדיות,
 8. לטעון כי כל נזק יפוצה אם ייגרמו להם נזקים כתוצאה מעיבוד לא חוקי של הנתונים האישיים שלהם. בתור CVK, אנו מכבדים את הזכויות המפורטות לעיל.
5. עקרון מזעור נתונים

על פי עקרון מזעור הנתונים, נתונים שנאספים על ידי CVK מעובדים במערכת במידה הנדרשת. לכן סוג הנתונים שנאסוף נקבע בהתאם למטרה המיועדת. לא נאספים נתונים מיותרים. נתונים המועברים לחברתנו מועברים במערכות IT של החברה שלנו באותו אופן. נתונים מופרזים אינם נרשמים במערכת, הם נמחקים או אנונימיים. ניתן להשתמש בנתונים כאלה למטרות סטטיסטיות.

6. מחיקת נתונים אישיים

נתונים אישיים נמחקים, מושמדים או אנונימיים על ידי החברה שלנו באופן אוטומטי או על פי בקשה של האדם הרלוונטי כאשר פג תוקף האחסון החוקי, כאשר ההליכים המשפטיים מסתיימים או דרישות אחרות מפסיקות להתקיים.

7. דיוק ועדכון נתונים

נתונים שברשות CVK מעובדים, ככלל, כפי שהוגשו על ידי אדם רלוונטי עם הגשתם. CVK אינו חייב וגם אסור על פי החוקים והעקרונות העסקיים שלנו לחפש את הדיוק של הנתונים שנשלחו על ידי לקוחות או אנשים שיצרו קשר עם CVK. נתונים שנמסרו ככאלה נחשבים מדויקים. העיקרון של דיוק נתוני כוח אדם מאומץ גם על ידי CVK. אנו מעדכנים נתונים אישיים המעובדים באמצעות מסמכים רשמיים שהתקבלו על ידי החברה שלנו או על פי בקשת נושא הנתונים. החברה שלנו נוקטת באמצעי הזהירות הדרושים לשם כך.

8. סודיות ואבטחת מידע

הנתונים האישיים הם חסויים ו- CVK מכבדת פרטיות כזו. ניתן לגשת לנתונים האישיים רק על ידי איש הצוות המורשה שלנו. כל אמצעי הזהירות הטכניים והמנהליים ננקטים הדרושים כדי להגן על נתונים אישיים שנאספו על ידי CVK ולמנוע מאנשים לא מורשים לגשת אליהם ולא כדי לגרום לנתונים לסבול מהפרות כאלה. מהבחינה הזו, התוכנות שבהן אנו משתמשים עומדות בתקנים, צדדים שלישיים נבדקים בקפידה ואנו מבטיחים שאנשי הצוות שלנו מכבדים את מדיניות הפרטיות. כמו כן, חברות איתן אנו חולקים נתונים אישיים באופן חוקי נדרשות להגן על נתונים כאלה.

9. מטרות עיבוד הנתונים

המטרות של עיבוד נתונים אישיים על ידי החברה שלנו מפורטות בטקסט של מידע על עיבוד נתונים אישיים.

10. נתונים של לקוח, לקוח פוטנציאלי ושותפי עסקים ופתרונות. איסוף ועיבוד נתונים לקשר חוזי

אם נוצר קשר חוזי עם לקוחותינו ולקוחות פוטנציאליים, ניתן להשתמש בנתונים אישיים שנאספו ללא צורך בהסכמה נוספת של לקוחותינו. עם זאת, שימוש כזה עולה בקנה אחד עם מטרת החוזה. הנתונים משמשים במידה הנדרשת לביצוע טוב יותר של החוזה ודרישות השירות ומתעדכנים בעת הצורך לאחר יצירת קשר עם הלקוחות.

ב. נתונים של שותפים עסקיים ופתרונות
CVK מאמצת חוקיות כעיקרון תוך שיתוף נתונים עם שותפים עסקיים ופתרונות. הנתונים משותפים עם שותפים עסקיים ופתרונות רק לאחר שהם מבטיחים את סודיות הנתונים ובמידה הנדרשת על ידי השירות והם נדרשים בהחלט לנקוט באמצעי זהירות הדרושים כדי להבטיח אבטחת מידע.

11. עיבוד נתונים למטרות פרסום

ניתן לשלוח דואר אלקטרוני רק לצורכי פרסום למי שהסכמתם נלקחה מראש בהתאם לחוק המסחר האלקטרוני וכן תקנה לתקשורת עסקית ודואר אלקטרוני למטרות מסחריות. הסכמת מקבל הפרסומת חייבת להילקח במפורש מראש.

כמו כן, CVK מכבדת את פרטי "ההסכמה" כפי שנקבעו באותה חקיקה. ההסכמה שתינקט חייבת לכסות את כל הדואר האלקטרוני המסחרי שנמסר לכתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים על מנת להציג, לקדם, לשווק את הסחורה והשירותים של חברה וכן לשפר את ההכרה עם תכנים כגון חגיגה ומשאלות. הסכמה כזו יכולה להיעשות בכתב בסביבה הפיזית או בכל סוג של אמצעי תקשורת אלקטרוני. מה שחשוב הוא הצהרת הצוואה המתקנת של הנמען כי הוא/היא הסכים לקבל הודעות אלקטרוניות מסחריות וכן שמו ושם משפחתו וכתובת ההתקשרות האלקטרונית שלו.

12. נהלי נתונים עקב חובה משפטית של החברה או כפי שנדרש במפורש בחוק

ניתן לעבד נתונים אישיים ללא הסכמה מפורשת אם עיבוד כזה נדרש במפורש על פי החקיקה או על מנת למלא חובה משפטית כפי שנקבעה בחקיקה החלה. סוג והיקפם של נהלי נתונים חייבים להיות נחוצים בהחלט לעיבוד נתונים המותר על פי חוק ולכבד את ההוראות החוקיות החלות.

13. Data Processing by Company

נתונים אישיים עשויים להיות מעובדים בהתאם לשירותים הניתנים על ידי החברה ולמטרותיה הלגיטימיות. עם זאת, חל איסור מוחלט להשתמש בנתונים לשירותים לא חוקיים.

14. עיבוד נתונים בעלי אופי מיוחד

CVK גם נוקטת בכל אמצעי הזהירות המתאימים כפי שנקבעו על ידי המועצה בעיבוד נתונים אישיים בעלי אופי מיוחד. בחברתנו, אנו מעבדים נתונים אישיים בעלי אופי מיוחד על פי "מדיניות ההגנה והעיבוד של נתונים אישיים בעלי אופי מיוחד".

15. נתונים מעובדים באמצעות מערכות אוטומטיות

CVK מכבדת את החוק החל על נתונים המעובדים באמצעות מערכות אוטומטיות. לא ניתן להשתמש במידע שנגזר מנתונים כאלה ללא הסכמה מפורשת של אנשים נגד אדם. עם זאת, CVK רשאי לקבל החלטות לגבי האנשים על ידי שימוש בנתונים המאוחסנים במערכת שלו.

16. מידע משתמש ואינטרנט

אם נתונים אישיים נאספים, מעובדים ומשתמשים בהם דרך אתרי אינטרנט ומערכות או יישומים אחרים בבעלות CVK, אנשים רלוונטיים יידעו באמצעות הודעת פרטיות ובמידת הצורך לגבי עוגיות.

אנשים פרטיים מקבלים מידע על היישומים שלנו באתרי האינטרנט. המידע האישי יעובד בהתאם לחוק.

17. נתונים של העובדים שלנו

א. עיבוד נתונים עבור קשר עסקי

הנתונים האישיים של העובדים שלנו עשויים להיות מעובדים ללא הסכמה במידה הנדרשת עבור קשרים עסקיים וביטוח רפואי. עם זאת, CVK מבטיח שהנתונים הנוגעים לעובדיו יישארו חסויים ומוגנים.

ב. עיבוד כנדרש על פי התחייבויות משפטיות

CVK רשאי לעבד נתונים אישיים של עובדיו ללא הסכמה מפורשת אם עיבוד כזה נדרש במפורש על פי החקיקה או על מנת למלא חובה חוקית כפי שנקבעה בחקיקה החלה. עיבוד כזה מוגבל עם החובות הנובעות מהחוק.

ג. עיבוד לטובת עובדים

CVK רשאית לעבד נתונים אישיים ללא הסכמה לפעולות לטובת עובדי החברה, כגון ביטוחים רפואיים פרטיים. CVK רשאי לעבד נתונים שבבעלות עובדו עבור המחלוקות הנובעות מהקשרים העסקיים.

ד. עיבוד נתונים בעלי אופי מיוחד

על פי החוק, נתונים בעלי אופי מיוחד כוללים נתונים אישיים הקשורים לגזע, מוצא אתני, רעיונות פוליטיים, אמונה פילוסופית, דת, כת או אמונות אחרות, לבוש, חברות בקרן, עמותה או איגוד, בריאות, חיי מין, הרשעה פלילית ו מדידות אבטחה וכן ביומטריה וגנטיקה.

CVK נוקטת גם בכל אמצעי הזהירות המתאימים כפי שנקבעו על ידי המועצה, מלבד הסכמת נושא המידע, בעיבוד נתונים אישיים בעלי אופי מיוחד. ניתן לעבד נתונים אישיים בעלי אופי מיוחד רק אם הם רלוונטיים ומוגבלים לתנאים המותרים על פי חוק.

ה. נתונים מעובדים באמצעות מערכות אוטומטיות

ניתן להשתמש בנתונים של עובדים המעובדים באמצעות מערכות אוטומטיות בקידומים פנימיים והערכות ביצועים. עובדינו רשאים להתנגד לתוצאות הנגדיות ולטפל בהתנגדויות כאמור בהתאם לנהלים פנימיים. התנגדויות של העובדים שלנו נבדקות גם באופן פנימי.

ו. תקשורת ואינטרנט

אפליקציות מחשב, טלפון, דואר אלקטרוני ויישומים אחרים המוקצים באופן פנימי לעובדים מוקצים למטרות עסקיות בלבד. העובד אינו רשאי להשתמש באמצעים אלו שהוקצו על ידי החברה למטרות פרטיות ותקשורת. החברה יכולה לבדוק ולבקר את כל הנתונים המאוחסנים באמצעים כאלה. מכוח חוזה העבודה, העובדים מתחייבים שלא לאחסן כל נתונים ומידע מלבד אלה הנדרשים למטרות עסקיות במחשבים, בטלפונים או באמצעים אחרים המוקצים לו.

18. העברה מקומית או מעבר לים של נתונים אישיים

נתונים אישיים עשויים להיות מועברים לבעל שליטה וכן לשותפים עסקיים ופתרונות על מנת לאפשר ל- CVK לספק את השירותים.

CVK רשאית להעביר נתונים אישיים לספקים של CVK בתנאי שהדבר מוגבל כדי לאפשר ל- CVK לקבל שירותים חיצוניים מספקים הנדרשים ל- CVK לביצוע פעילותו העסקית.

CVK מוסמכת להעביר את הנתונים האישיים מקומית או מעבר לים על פי דרישות המועצות בהתאם לדרישות האחרות על פי חוק.

19. זכויות נשוא המידע

CVK מכירה בכך שלנשוא המידע יש זכות להסכים לפני עיבוד הנתונים ואחרי עיבוד הנתונים, יש לו זכות לקבוע את גורל הנתונים שלו/ה על פי החוק.

עם פנייה לקצין שלנו אשר הוכרז באתר האינטרנט שלנו, לנושא הנתונים, ביחס לנתונים אישיים, יש זכות

א) לקבל מידע אם הנתונים האישיים שלהם מעובדים או לא,
ב) אם הנתונים האישיים שלהם מעובדים, בקש מידע רלוונטי,
ג) לקבל מידע על מטרת העיבוד של הנתונים האישיים שלהם, בין אם הם משמשים בהתאם למטרה המיועדת,
ד) לקבל מידע על צדדים שלישיים, זרים או מקומיים, שאליהם מועברים הנתונים האישיים שלהם,
ה) אם הנתונים האישיים שלהם מעובדים באופן חלקי או לא מדויק, אז שלח בקשה לתקן אותם,
ו) לבקש את מחיקת הנתונים האישיים שלהם או הושמדו בתנאים הקבועים בסעיף 7,
ז) לבקש  להודיע לצדדים שלישיים אליהם מועברים נתונים אישיים על הפעולות שננקטו בהתאם לסעיף משנה (ד) ו-(ה),
(ח) להתנגד להתרחשות של תוצאות כלשהן הנוגדות את האינטרסים שלהם לאחר ניתוח הנתונים שלהם באמצעות מערכות אוטומטיות בלעדיות,
(i) לדרוש פיצויים כלשהם אם ייגרמו להם נזקים כתוצאה מעיבוד לא חוקי של הנתונים האישיים שלהם.
מצד שני,

לנושא המידע אין זכויות כלשהן ביחס לנתונים האנונימיים הפנימיים. CVK רשאית לחשוף נתונים אישיים לרשויות, אם הדבר נדרש על ידי הקשר העסקי והחוזי, על מנת לאפשר לרשות, שיפוטית או ממשלתית, להפעיל את סמכויותיה המשפטיות.
נושאי המידע עשויים לספק לחברה את בקשותיהם הקשורות לזכויות האמורות על ידי מילוי מלא וחתימה בחתימתם הרטובה על טופס הבקשה, אותו הם יכולים לקבל פיזית במלון שלנו או דרך האתר הרשמי של החברה שלנו, ולאחר מכן שליחתו, יחד עם עותק של תעודת הזהות שלהם (לתעודת לידה, רק עותק של הפנים הקדמיות), לכתובת המלון שלנו באמצעות דואר רשום. פניותיך ייענו, בהתאם לתוכן פנייתך, בזמן הקצר ביותר האפשרי או לכל המאוחר 30 יום לאחר קבלת החברה שלנו. אתה נדרש להגיש את הבקשות שלך באמצעות דואר רשום. כמו כן, רק החלק של פנייתך הקשור אליך יענה וכל פנייה שתוגש בשם בן/בת זוגך, קרוביך או חברך תידחה.

CVK עשויה לדרוש מהמועמדים להגיש כל מידע ומסמך נוספים.

20. עקרון הסודיות

הנתונים המאוחסנים על ידי CVK של עובדים או אנשים אחרים הם חסויים. אף אחד לא יכול להשתמש, לשכפל, להעתיק ולהעביר לאחרים למטרות אחרות מלבד למטרות חוזיות או משפטיות, כמו גם להשתמש בהן למטרות שאינן למטרות עסקיות.

21. אבטחת עיבוד נתונים

 

כל אמצעי הזהירות הטכניים והמנהליים ננקטים הדרושים כדי להגן על נתונים אישיים שנאספו על ידי CVK ולמנוע מאנשים לא מורשים לגשת אליהם ולא לגרום ללקוחות שלנו וללקוחות פוטנציאליים לסבול מהפרות כאלה. מהבחינה הזו, התוכנות שבהן אנו משתמשים עומדות בתקנים, צדדים שלישיים נבדקים בקפידה ואנו מבטיחים שאנשי הצוות שלנו מכבדים את מדיניות הפרטיות. אמצעי הזהירות ביחס לאבטחה מתחדשים ומשודרגים ללא הרף.

22. ביקורת

 

CVK מבצעת ביקורות פנימיות וחיצוניות, הנחוצות להגנה על הנתונים האישיים.

23. הודעת הפרה

 

במקרה של הודעת הפרה שהתקבלה ביחס לנתונים אישיים, CVK נוקטת מיד בפעולה על מנת לבטל את ההפרה האמורה. CVK ממזער ומפצה את הנזק שנגרם לנושא המידע. CVK מודיע מיד למועצה להגנה על נתונים אישיים על המקרים שבהם נתונים אישיים נלכדים על ידי אנשים לא מורשים חיצוניים.